Tarot Illuminati 500ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ!!
Για σας, που θέλετε να πάρετε ΣΑΦΕΙΣ απαντήσεις σε συγκεκριμένα θέματα που σας απασχολούν, στείλτε mail ή μήνυμα,με τα ερωτήματά σας.
(έως 3), αναφέροντας τα βαπτιστικά σας ονόματα. Θα λάβετε με κούριερ εντός 2 εργάσιμων ημερών το πολύ, γραπτές σαφείς χειρόγραφες απαντήσεις, καθοδήγηση και το κατάλληλο έλαιο ή μείγμα θυμιάματος ή φυλαχτό για τη δική σας περίπτωση, ΣΕ ΆΚΡΩΣ διακριτική συσκευασία.
Το κόστος είναι 45 ευρώ, χωρίς περαιτέρω έξοδα αποστολής. Αναφέρετε στο μήνυμά σας, στοιχεία αποστολής.

Όροι και Προϋποθέσεις

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.Ierofanths.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του δικτυακού τόπου www.Ierofanths.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η εταιρεία Ierofanths.gr μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους και προϋποθέσεις θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.H εταιρεία Ierofanths.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρείας όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

Δικαίωμα υπαναχώρησης -επιστροφές προϊόντων

Υπαναχώρηση από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) - Επιστροφή προιόντων

Στην ενότητα που ακολουθεί, σας ενημερώνουμε αναλυτικά, σχετικά με το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης που κάνατε.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μείνετε ικανοποιημένοι ή αλλάξατε γνώμη για την αγορά σας, μπορείτε να υπαναχωρήσετε και να επιστρέψετε τα προϊόντα με χρέωσή σας, εφόσον τηρήσετε την ακόλουθη διαδικασία:

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας 14 ημερών, από την ημέρα που εσείς ή ένα τρίτο υποδεικνυόμενο από εσάς πρόσωπο παρέλαβε τα προϊόντα.

Εντός της παραπάνω προθεσμίας οφείλετε να ενημερώσετε εγγράφως (ταχυδρομικά ή μέσω email) την εταιρία, (Μπορμπότης Κωνσταντίνου του Δημητρίου, Λεωφ.Ειρήνης 9, Νεο Φάληρο Πειραιάς. ΤΚ. 18547  info@ierofanths.gr , τηλέφωνο 2114096649), για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση, με την αποστολή σαφούς δήλωσης υπαναχώρησης Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε το ακόλουθο κείμενο, που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ως δήλωση υπαναχώρησης: «Σας γνωστοποιώ με την παρούσα επιστολή ότι υπαναχωρώ από την σύμβαση πώλησης του/των ακόλουθου/ων προϊόντος/ων, ......,.....,....., που παραγγέλθηκε/αν στις …/…/…. και παρελήφθη/σαν στις …/…/…..» Στο ίδιο πεδίο μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε να περιγράψετε εσείς ως σχόλιο. Στη δήλωση υπαναχώρησης, θα πρέπει να συμπληρώσετε επίσης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό τραπέζης, στον οποίο θα σας πιστωθούν τα χρήματα της επιστρεφόμενης αγοράς, σε περίπτωση που πληρώσατε με αντικαταβολή. Σε περίπτωση που υποβάλλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση υπαναχώρησής σας, θα σας αποστείλουμε χωρίς καθυστέρηση στο email σας, μήνυμα με το οποίο θα επιβεβαιώνουμε την παραλαβή της δήλωσής σας.

Εντός 14 ημερών από την ημέρα αποστολής – με οποιονδήποτε τρόπο – της δήλωσης υπαναχώρησης σας, οφείλετε να επιστρέψετε τα προϊόντα. Η προθεσμία αυτή θεωρείται ότι έχει τηρηθεί, εάν στείλετε πίσω τα προϊόντα πριν από την εκπνοή της. (14 ημέρες).

Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων βαρύνουν εσάς, καθώς και η ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τους, κατά την μεταφορά.

Δικαιούμαστε ωστόσο να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων, μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα και ελέγξουμε την κατάσταση τους, η οποία θα πρέπει να είναι άριστη, όπως ήταν κατά την αποστολή τους. Κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων, η Ierofanths.gr θα προβεί σε έλεγχο της κατάστασης αυτών. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα, θα πρέπει να βρίσκονται στην άριστη κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, τόσο τα ίδια, όσο και τα υλικά συσκευασίας τους και οι ειδικές σημάνσεις τους, (καρτελάκια).  Eλλιπή, κατεστραμμένα, φθαρμένα, λερωμένα ή χρησιμοποιημένα είδη δεν θα γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται στον πελάτη.

Εάν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία και όροι, η Ierofanths.gr θα εγκρίνει την επιστροφή των προϊόντων και θα σας επιστραφεί η αξία των προϊόντων. Το ποσό αυτό θα είναι μειωμένο, ενδεχομένως, κατά τα έξοδα επιστροφής σύμφωνα με τα παραπάνω και θα σας καταβληθεί ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής σας.

Επιστροφή Εσφαλμένων ή Ελαττωματικών Προϊόντων

Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα προϊόντα που αγόρασαν και να ζητήσουν αντικατάστασή τους σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας πουλήθηκαν λανθασμένα, ήταν κακής ή ελαττωματικής ποιότητας, είχαν λάθη στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση και στην αποστολή. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Τα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, στις αρχικές τους αναλλοίωτες συσκευασίες, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με την εταιρεία, ειδάλλως η επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή.

Επιστροφές Χρημάτων
Με την παραλαβή του επιστρεφόμενου είδους ξεκινάει η διαδικασία έγκρισης της επιστροφής. Τα προϊόντα ελέγχονται ως προς το αν πληρούν τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. Εφόσον η επιστροφή γίνει δεκτή, θα ενημερωθείτε με e-mail, για την επιστροφή των χρημάτων σας ανάλογα με τον αρχικό τρόπο πληρωμής σας. Η εταιρία προβαίνει στην προβλεπόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που χρησιμοποιήσατε στην αρχική σας συναλλαγή.

Επιστροφές για Πληρωμή με Κάρτα
Με την αποδοχή της επιστροφής της παραγγελίας σας προχωράει η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων σας, η οποία πραγματοποιείται με πίστωση του ποσού στην κάρτα σας.

Επιστροφές για Πληρωμή με Αντικαταβολή
Η επιστροφή των χρημάτων σας, θα πραγματοποιηθεί στον αριθμό λογαριασμού που θα μας δηλώσετε στην αίτηση επιστροφής. Θα σας ζητηθεί να μας καταγράψετε το όνομα της τράπεζας, το όνομα κατόχου του λογαριασμού και τον κωδικό IBAN. Τις ανωτέρω πληροφορίες θα μας τις αποστέλλετε στο ακόλουθο email. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο statement του λογαριασμού σας, ή να τις ζητήσετε από την τράπεζά σας. Μπορείτε να ελέγξετε την πίστωση του ποσού στον online τραπεζικό σας λογαριασμό, ή επικοινωνώντας με την τράπεζα.

Προστασία Προσωπικών Σας Δεδομένων

H Ierofanths.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος του Ierofanths.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα Ierofanths.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.

Απόρρητο συναλλαγών. Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στο Ierofanths.gr είναι εμπιστευτικές και το Ierofanths.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτησή σας. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:  Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. Το Ierofanths.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.Στην περίπτωση που το Ierofanths.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Προστασία προσωπικών δεδωμένων. Kατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.Ierofanths.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων www.Ierofanths.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι στο Ierofanths.gr που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με το Ierofanths.gr επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας: Τα προϊόντα μας που μπορείτε να αγοράσετε από το e-shop μας, υπάρχουν σε διαθεσιμότητα. Αν κάποιο συγκεκριμένο προϊόν μας δεν υπάρχει έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε να ειδοποιηθείτε όταν αυτό είναι ξανά διαθέσιμο. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε για την πιθανή ημερομηνία που το συγκεκριμένο προϊόν θα είναι ξανά διαθέσιμο. Παρόλα αυτά, όσο καλή και αν είναι η διαδικασία, υπάρχει πιθανότητα λάθους. Σε αυτή την περίπτωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραγγελία σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν, να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό, ή να ακυρώσουμε την παραγγελία.

Το προϊόν που παραγγείλατε έχει καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στα προϊόντα που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής τους ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας δούμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

 

Αποστολές

Η αποστολή των αντικειμένων γίνεται εντός 48 ωρών από την ώρα της παραγγελίας, εκτός ορισμένων περιπτώσεων για τις οποίες υπάρχει άμεση ενημέρωση. Παραγγελίες Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, υπολογίζονται σαν παραγγελίες της επόμενης εργάσιμης.

 

Κόστος αποστολής:

  • Με courier με χρέωση 5€ για αγορά μέχρι και 60€.

  • Με courier ΔΩΡΕΑΝ για αγορά πάνω από 60€.

    Η αντικαταβολή σε κάθε περίπτωση, είναι ΔΩΡΕΑΝ.

 

Εξοδα Αποστολης

Τα έξοδα αποστολής για αγορά μέχρι 60€ επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη (βλ. παραπάνω).

 

Όλα μας τα Προιόντα αποστέλλονται σε διακριτική συσκευασία 

Tarot Illuminati 500

          Καλωσορισατε στον Ιεροφαντη… Στο μαγικο μας κοσμο.
Εδω αφηνουμε τη φαντασια ελευθερη και το μυαλο ανοιχτο… Εδώ ζωντανευουμε τα ονειρα, τους ποθους και προσπαθουμε να πραγματοποιησουμε τις ελπιδες με αγαπη, φιλοτιμο ,σεβασμο και πολύ πολύ μερακι... χρωματα κι αρωματα.

        Φιλτρα, ελιξηρια, πουδρες, ρητινες, ελαια, ριζες, βοτανα, θυμιαματα, λιθοι. ΟΛΑ δωρα της φυσης, γινονται ακατανικητα, γιατρευουν, βοηθουν, συντρεχουν. Με Γνωση, εμπειρια, ενστικτο, διαρκη αναζητηση και ασβεστη διψα για καινουργιες ανακαλυψεις.

          Με πιστη και αυτοπεποιθηση για καλυτερο αυριο όπως ακριβως το ονειρευομαστε.

Θα μοιραζομαστε μυστικα κρυμμενα σε σεντουκια, παπυρους, περγαμηνες, ξορκια και συνταγες απ’όλα τα μερη του κοσμου...Θα τα λεμε.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΤΩΝ - ΙΣΧΥΡΑ ΦΥΛΑΧΤΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΞΟΡΚΙΑ -ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΚΕΡΙΑ - ΕΛΑΙΑ - ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΘΥΜΙΑΜΑΤΩΝ

Στέλνουμε τα προϊόντα μας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Μπορείτε να μας επισκεφθείτε (κατόπιν ραντεβού) στο χώρο μας στον Πειραιά ή να μας καλέσετε για τηλεφωνικές προβλέψεις

Ιεροφάντης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Site                                                                         www.ierofanths.gr
Διευθυνση
driveme
 
 
Λεωφ.Ειρήνης 9,
Νεο Φάληρο
ΤΚ. 18547
(Πίσω από metropolitan)
email  
info@ierofanths.gr
Τηλέφωνα    
για αγορές και επισκέψεις  
2114096649
6930362907
     
για ραντεβου για τηλεφωνικες προβλεψεις  
6944255085
21140966 49

 

 

 

 

Υποκατηγορίες

Από κοντά

Μπορειτε να μας επισκεπτεσθε στο Νεο Φαληρο, κοντα στο σταθμο τραμ, στο νοσοκομειο Μετροπολιταν στην οδο ΕΙΡΗΝΗΣ 9.
Σε καθε σας επισκεψη, βλεπουμε διαφορετικες τραπουλες, κανουμε διαδοχικα ανοιγματα, αναλογα με το θεμα που σας απασχολει και χρηζει απαντησεων.
Το κοστος της επισκεψης ειναι 30 ευρω,για μια ωρα. Για τη δικη σας καλυτερη εξυπηρετηση χρειαζεται να κλεισετε το ραντεβου σας τουλαχιστον μια μερα

Τηλεφωνικά

Για εσας που προτιματε oι προβλεψεις σας να γινουν τηλεφωνικα, το κοστος ειναι 25 ευρω. Η συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά και ανοίγουμε 3 διαφορετικές τράπουλες. Μπορειτε να μας καλέσετε για να σας δωσουμε τραπεζικο λογαριασμο αν θελετε να κανετε καταθεση. Επικοινωνία >>
Αφου κανετε την πληρωμη καλεστε μας τουλαχιστον μια ημερα νωριτερα για να κλεισετε το τηλεφωνικο σας ραντεβου για τη δικη σας καλυτερη εξυπηρετηση.

Μεσω mail:

Στειλτε μου τις ερωτησεις σας, με το μικρο σας ονομα,της μητερας σας,και ημερομηνια γεννησης,καθως και τα ιδια στοιχεια του ατομου που πιθανα σας ενδιαφερει.Σε 24 ωρες μετα την καταθεση ,θα εχετε γραπτες σαφεις απαντησεις,στο mαil σας,αφου συμβουλευτω την ταρω, η και καποια αλλη τραπουλα, εαν χρειαζεται.Μπορειτε να κανετε 5 ερωτησεις.Θα σας απαντηθουν,και θα εχετε επιπλεον μια γενικη εικονα της καταστασης,οπως φαινεται.το κοστος θα ειναι 20 ευρω.

Τραπουλα Ταρω. Τα Ταρώ δεν είναι μια συνηθισμένη τράπουλα. Είναι κάρτες που κάνουν θαύματα.

trapoyla taro 1Πέρα από τη μαντική τους διάσταση, αναφέρονται σε πανάρχαιες φιλοσοφικές έννοιες, ερμητικό εσωτερισμό, αρχετυπικά σύμβολα. Μέσα από κάποια άγνωστη δύναμη που υπάρχει σε αυτά τα χαρτιά, μαθαίνουμε πολλά για το πώς μπορούμε να πορευτούμε καλύτερα στη ζωή μας. Οι κάρτες αυτές είναι οι πύλες που παραπέμπουν στα κρυφά μονοπάτια της σκέψης και η μελέτη τους οδηγεί στην ενδοσκόπηση και στην αυτογνωσία. Το Ταρώ κουβαλάει μέσα του όλη τη γνώση του κόσμου. Προσωπικα πιστευω, οτι οποιος ενδιαφερεται να ψαξει τις ριζες της χαρτομαντειας,θα πρεπει να στρεψει τη προσοχη του στις καρτες ταρω, της πρωιμης μορφης της τραπουλας. Η μορφή αυτή μαντείας θεωρείται περισσότερο “βαθειά”, “βαρειά” και ερμητιστική – αποκρυφιστική Με ένα άνοιγμα των καρτών, ο μελετητής έχει μπροστά του όλη την αλήθεια κι αν έχει μάτια να δει αυτή την αλήθεια, θα μείνει άναυδος από την ακρίβεια, την λεπτομέρεια και τις πιο λεπτές αποχρώσεις συμβάντων και συναισθημάτων που ξεδιπλώνονται με ένα μαγικό τρόπο. Αυτές οι κάρτες μιλάνε!
Ομως οχι μονο τα ταρω. Με το περασμα των αιωνων η χαρτομαντεια οχι μονο δεν εσβησε αλλα εμπλουτιστηκε. Επηρεασμενη απο διαφορετικες κουλτουρες και εποχες. Σημερα υπάρχουν τραπουλες και τραπουλες. Ολες οι πιστοτερες και σοφες φιλες. Ρουνοι, εκκρεμες, μας βοηθουν να βαδιζουμε με σιγουρα βηματα στο δρομο του αυριο με επιτυχια και χωρις στραβοπατηματα.

Χρεος μας η ενημερωση σας. Οι επιλογες, δικες σας....

 

Παντα κοντα σας,
Με εκτιμηση 

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΑ - ΤΑΡΩ - ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ

Το Καλάθι σας

 x 

Δεν έχετε προσθέσει ακόμα προϊόντα στο καλάθι αγορών

ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΤΑΡΩ

Ανάλυση καρτών ταρώ (Μοναδικό Αγγελικό ταρώ)

Ασφαλής καθοδήγηση με τις κάρτες των Αγγέλων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΤΑΡΩ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ

Χαρείτε την επίσκεψη στο χώρο μας, στό Νέο Φάληρο, Ειρήνης 9, κοντά στο νοσοκομείο Metropolitan, σε ήρεμο και διακριτικο περιβάλλον. Το κόστος είναι 40 ευρώ. Θα έχετε μια πλήρη και σαφή εικόνα για τις καταστάσεις που σας απασχολούν και για τις εξελίξεις τους, ξεκάθαρα συμπεράσματα και ασφαλή καθοδήγηση για την αντιμετώπισή τους με τον πιο ασφαλή τρόπο. Εχεμύθεια, κατανόηση. Επικοινωνία για ραντεβού

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΤΑΡΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η συνεδρία διαρκεί 40 λεπτά & γίνονται 3 διαφορετικές καταστρώσεις με διαφορετικές τράπουλες, ειδικά για κάθε περίπτωση.
Το κόστος της τηλεφωνικής συνεδρίας, είναι 30 ευρώ.
Κλείστε ραντεβού

facebook

google

youtube

instagram